1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü,1974 ‘te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973 ‘te Edebiyat Fakültesi’nden Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolojisi derslerini seçerek okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukukunda doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. İst. Barosuna kayıtlı olarak avukatlık-müşavirlik yaptı.Emekli oldu. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır. 1968’de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî’nin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğit’le birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler’de Devlet ve Hukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı. 1971’de Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı. (Rahmetli Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Mustafa Yalçın ile birlikte) 1974’te Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı” nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında MEB Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, 14 Milyon beşyüz bin adet basılmıştır. Kalem Yayınevi’nde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Harman, rahmetli Yaşar Erol ile birlikte, Kur’an’dan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseî’nin 8 ciltlik Sünenü’n-Neseî’sini, Şâfiî imamlarından Süyûtî’nin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindî’nin haşiyesiyle birlikte tercüme etti. 1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı. Türkiye’de çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve resimli çocuk kitaplarını (Dedekorkut Hikayeleri de dahil) ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercüme etti. 1999’da “Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti. “Delâilü’l-Hayrât” adlı bir dua kitabıyla “Buharî’den Seçme Hadisler” adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevi’nde neşredildi. Neşrine devam ettiği eserler : • Makâlat - Hacı Bektaşî Veli’nin Konuşmaları ve Öğütleri • “Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru” Tefsirî - Meal • Lügatli Tefsiri Meal 8. baskı Kur’an Yolunda Kalem Oynatanlar- Meallerle ilgili eleştiriler • “Kur’an’ı Hedef Alan Tahrifatçılar” • “Kur’an ile İlân Edilen İnsan Hakları” • “Diyalogculara Kur’an Dersi” 2 Baskı yaptı. • “Sünnetin Anlaşılmasına Doğru” – 3 Cilt 3400 Sayfa – Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi • “Peygamberimizin Yol Arkadaşları” – 2 Cilt 2224 Sayfa • “Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a” – Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte • Hz. Muhammed sa in Bütün İnsanlığa Hitabı • “ Kur’an ve Sünnetteki Veciz Dualar” • “Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar” Misyoner Papazların, İncilin ve hristiyanlığın meşruiyetine kaynak zannettikleri Kur’an ayetleriyle ilgili doğru anlayışlar. Neşredilecek eserler : • Nüzul Sebepli Hadis irtibatlı Kur’an Meali • İslam Teşri Tarihi Kur’an’ı Kerim Lugatı - Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün Türk lehçelerinde hazırlanarak Türk Diline ve Kur’an’ı Kerime hizmeti amaçlayan bir kitap. Kur’anı Kerim Lügatı Almanomca va Arnavutçaya tercüme edilmiştir. Basılma proğramına alınmıştır. .Rusça ve Azericeye tercümesi devam etmektedir. K u r’ a nî Kaynaklar Dizisi: Devlet veVatan-Aile- Ekonomi –Din,İslam- Hz. Muhammed s. – Peygamberler a.s- Ehl-i Kitab- Kur’an- İman,İbadetler- Vatan,Cihad,Hicret- Akıl, İlim,Tefekkür - Özgürlükler ve Sınırları. - Kur’anın Pozitif ve Sosyal İimlere Kaynaklığı Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
Önsöz

Allah Teala Kur’anı Kerimi İnsanların bütün ihtiyacını karşılasın, kolay okunup ezberlensin diye çok manalı az kelimeyle oluşturarak insanlığa hediye etmiştir. Bir ayetinde, bir kelimesinde, bir cümlesinde birden çok mana vardır. Kur’anı birebir tercüme etmekle ancak dörte bir veya onda bir manası anlaşılmış olur. İlgi duyduğunuz mealimde dörtte dörtlük veya onda onluk manasını anlatabilmek için 100 den fazla tefsiri, Arapçanın büyük lügatlarını, hadis lügatlarını, hadis şerhlerini tarayarak bir ayetten anlaşılabilen bütün manaları kabiliyetim ölçüsünde ortaya koymaya, ayetlerde kullanılan kelimelerin ilgili manalarını doğru tercihe ve içinde yaşadığımız çağın problemlerine çözüm getirmeye çalıştım. Kur’an insan mantığıyla gelen, anlayarak okuyanı, insanlığa ve kainata hakim hale getirecek bir kitap. Yerlerde sürünen ve yeryüzünde en çok zulme uğrayan müslümanları ayağa kaldıracak bir kitabı, bir meali okuduğunuzun farkında olmanızı size hatırlatıyorum. Allah Tealanın, gayretimizi bereketlendirmesini, tevfikini lutf etmesini niyaz ediyorum.


MİSYONUM


VİZYONUM


Ahmet Tekin neler yaptı?

2017

Eğitimlere devam etmekte

Televizyon programları ve Kur'an'ın tefsiri meali dersleri vermekte

1999

Hadis ve görüşleri tercüme etti.

Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti.

1982

Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı.

1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı.

1971

5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti.

Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı.

1972

Fakülte bitirdi.

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü,1974 ‘te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973 ‘te Edebiyat Fakültesi’nden Umumi Sosyoloji sertifikası aldı.

1946

Nevşehirde Doğdu

1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi.